Çalışan Deneyimi Merkezli Yönetişim

Corona Günlükleri

İş sürekliliğinin sağlanması, müşteri deneyiminin yeni koşullara göre yönetilebilmesi vb. Tüm bunların sağlanabilmesi için, çalışanlar evden yada büyük stres altında iş yerlerinden çalışmalarına devam ederken, kurumlarının onlara sunduğu imkanlar, yaklaşımları ve süreç yönetimleri çok kritik.

Operasyonel süreçlerin mümkün olduğu kadar dijital ortamlara taşınmış olmasının, veri ve envanterlerin de dijital ortamdan erişilebilirliğinin ne kadar büyük önem taşıdığında artık herkes hem fikir. Çalışan deneyimi açısından dijital ortamda iş sürekliliğinin sağlanabiliyor olması önemli. Sahada, birebir müşteri ile çalışanlar için ise sosyal mesafeyi korumaya çalışarak işlerini yapmak bir o kadar süreçleri zorlaştırmış olmalı. Yıllarca çalışan deneyimini kariyer yolculuğu, sunulan imkanlar, işyerinin koşulları vb gibi konular ekseninde çalıştıktan sonra belki şimdi biraz daha çalışanı merkeze alıp yeniden düşünmesi gerekiyor kurumların ve yöneticilerin.

Benim bakış açımla en önemli başlığı sona sakladım. “İletişim”.

Co-Founder MenaPay | Lecturer at Bahcesehir University | Founding Member & Board Member at Istanbul Blockchain Women | True Supporter of Gender Equality

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store